INFORMASJON:
Abonner på nyhetsbrevet vårt

Konsentrert jernklorid (40%) løsning for etsing av metaller.

Ypperlig som etsemiddel for å få fram mønsteret i damaskkniver eller til kemisk fjerning av gjødeskall samt en rekke andre bruksområder.

Kan bruke konsentrert eller fortynnes med vann til ønsket konsentrasjon.
Husk: Syre i vann går an. Vann i syre blir uhyre.
Les datablad på www.smiutstyr.no før bruk.
Vekt: 1,4kg/liter

Leveres i flasker og dunker med barnesikker kork i størrelsene 2,5 dl, 1 liter og 5 liter.

Skal store mengder farlig gods sendes skal transportør ha ADR sertifikat. Dette er en betydelig ektrakostnad og må håndteres fra sak til sak. Vi har 25 litersdunker også, men disse selges av denne grunn på forespørsel og hentes fortrinnvis på vårt lager.


Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktskjerm. Vask hud grundig etter bruk.

Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
 
VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

VED HUDKONTAKT:
Vask med rikelige mengder vann.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

VED SVELGING:
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag.

Jernklorid konsentrert

kr 89,00Pris
Mengde