INFORMASJON:
Abonner på nyhetsbrevet vårt

Konsentrert jernklorid (40%) løsning for etsing av metaller.

Ypperlig som etsemiddel for å få fram mønsteret i damaskkniver eller til kemisk fjerning av gjødeskall samt en rekke andre bruksområder.

Kan bruke konsentrert eller fortynnes med vann til ønsket konsentrasjon.
Husk: Syre i vann går an. Vann i syre blir uhyre.
Les datablad på www.smiutstyr.no før bruk.
Vekt: 1,4kg/liter

Leveres i flaske med barnesikker kork.


Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktskjerm. Vask hud grundig etter bruk.

Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
 
VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

VED HUDKONTAKT:
Vask med rikelige mengder vann.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

VED SVELGING:
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag.

Jernklorid konsentrert

kr 99,00Pris
Mengde