Jernklorid konsentrert

Konsentrert jernklorid løsning for etsing av metaller.

Produktet har i følge produsenten en styrke på 35% til 45%

Ypperlig som etsemiddel for å få fram mønsteret i damaskkniver eller til kjemisk fjerning av gjødeskall samt en rekke andre bruksområder.

Kan brukes konsentrert eller fortynnes med vann til ønsket konsentrasjon.
Les datablad på www.smiutstyr.no før bruk.
Vekt: 1,4kg/liter

Leveres i flasker med barnesikker kork i størrelsene 2,5 dl, 5dl og 1 liter.

Mer om jernklorid på denne siden.

Smiustyr.no anbefaler etsing og oppbevaing av jernkloriden i vår syrebeholder.

 

Jernkloriden kan med fordel fortynnes med vann. Om du tilfører en liter jernklorid til to liter vann så totalvolumet blir tre liter får du en jernklorid med en konsentrasjon på ca 13%. Jernkloriden vil fortsatt fungere, men trenger da noe lengre tid for å oppnå samme resultat. 

Dette kan kompenseres med å varme opp jernkloriden før bruk i f.eks et vannbad til den blir lunken.

Ved å fortynne jernkloriden reduseres skadeomfang ved etseskader.

 

Skal større mengder farlig gods sendes krever dette ADR sertifikat. Dette er en betydelig ektrakostnad og må håndteres fra sak til sak. Vi har 25 litersdunker også, men disse selges av denne grunn på forespørsel og må hentes på vårt lager.


Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktskjerm. Vask hud grundig etter bruk.

Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
 
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

 

VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 

VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag.

Jernklorid konsentrert

kr89,00Pris
Mengde
     
    INFORMASJON:
    Abonner på nyhetsbrevet vårt