Borax

Sveisepulver til essesveising.

Benyttes som flussmiddel ved sveising av stål samt en rekke andre bruksområder.

Mere informasjon om bruk av borax kan finnes på denne siden.

OBS! Produktet er faremerket og det bør benyttes verneutstyr i.h.t. produsentens anbefalinger ved bruk.

Produktet selges kun til proffesjonell bruk. Se eget datablad.

Signalord : Fare

Redegjørelser om fare : Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

Redegjørelser om forholdsregler Respons : Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Forebygging: Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Avhending : Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Borax

kr85,00Pris
Mengde
     
    INFORMASJON:
    Abonner på nyhetsbrevet vårt